Privacy

 

Privacyverklaring Value2share | Waardevol werkt.                                     

Opgesteld op 25 mei 2018

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Waardevol Werkt geleverde producten en diensten. Waardevol Werkt , gevestigd te Gasteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over deze privacyverklaring kan u contact met ons opnemen via:

ellen.bos@value2share.nl

• 06-54696753

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waardevol Werkt verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de categorieen persoonsgegevens welke verwerkt kunnen worden:

Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Bankgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Waardevol Werkt verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

Wel kunnen de volgende categorieën van gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden:

Leeftijd
Functie
Geslacht

Verwerkingsdoel en grondslag voor verwerking

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Waardevol Werkt, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Om in onderzoeksprojecten analyses te kunnen maken op basis van geanonimiseerde data.
  • Om coachingstrajecten te kunnen uitvoeren op basis van psychometrische gegevens.

Bewaartermijn van gegevens

Waardevol Werkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven dan kunt u mij daar om verzoeken.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Waardevol Werkt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Waardevol Werkt gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en heb passende technische enorganisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Voorbehoud wijzigingen

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Waardevol Werkt gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Waardevol Werkt  zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Dit privacy statement is opgesteld op 25 mei 2018 en gepubliceerd op 26 mei 2018.